<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

پهنه بندی سرعت موج برشی یاسوج

چکیده
در تحلیل و طراحی های ژئوتکنیکی مانند بررسی اندرکنش خاک و سازه، بررسی اثرات ساختگاه )نوع زمین(، طراحی لرزه ای سازهها،تحلیل دینامیکی شالوده ماشین آلات مرتعش، مدلسازی سازههای مدفون در زمین و بسیاری موارد دیگر نیاز به اطلاع از پارامتر هایخاک مانند سرعت موج برشی میباشد. یکی از کاربردههای عمده و مورد استفادهی متداول از سرعت موج برشی در طبقه بندی نوعزمین در آیین نامههای موجود است. در این تحقیق که براساس نتایج مطالعات ژئوتکنیک در نقاط مختلف شهر یاسوج تدوین گشتهبه منظور برآورد مقادیر سرعت موج برشی در مناطق مختلف )SPT( است. از روابط تجربی و نتایج حاصل از آزمایش نفوذ استاندارداین شهر استفاده شده است. در مرحله بعد با استفاده از نتایج نقشه پهنهبندی سرعت موج برشی شهر یاسوج را با استفاده از نرم افزارARC GIS ترسیم گردید.


کلمات کلیدی:

پهنه بندی . سرعت موج برشی . آزمایش نفوذ استاندارد . ژئوتکنیک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پهنه بندی , سرعت موج برشی , آزمایش نفوذ استاندارد , ژئوتکنیک ,
:: بازدید از این مطلب : 98
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی پتانسیل روانگرایی پی آبرفتی ساختگاه سد مخزنی گردیان بر اساس نتایج آزمایش نفوذ استاندارد (SPT)

چکیده:
یکى از دلایل برجسته ویرانى سازه هاى مهندسى در حین زمین لرزه، گسترش پدیده روانگرایى در پى هاى خاکى با مصالح غیرچسبنده و اشباع است.علل خرابى در اثر پدیده روانگرایى شامل 1 ) کاهش ظرفیت بار برى، 2 ) نشست زیاد (غیرمجاز)، 3) گسترش جانبى، 4) جریان خاك و 5) نوسانزمین است .پتانسیل روانگرایى پى هاى خاکى به مشخصات موج ناشى از زمین لرزه، نوع خاك، تاریخچه زمین شناسى، فشار محصورکننده، نفوذپذیرى، چگالى نسبى، میزان رطوبت، ویژگى هاى دانه بندى خاك و غیره بستگى دارد . سد گردیان، از نوع خاکى با هسته رسى و ارتفاع 40 متر از پى با ظرفیت مخزن 22.340 میلیون مترمکعب است که در 2 کیلومترى شمالهادیشهرودر 145کیلومتري شهرستان تبریز واقع در استان آذربایجان شرقی در حال اجراست. بستر ساختگاه سد از رسوبات آبرفتى با ستبرایى حدود 60 متر تشکیل قرار ( Mmg,Mc,s شده است و تکیه گاه هاى آن روى سنگ هاى مجموعه مارن ها و ماسه سنگ ها میان لایه هايکنگولومرایی با سن میوسن(واحد مى گیرد گچ و نمک نیز به صورت پراکنده با رنگ روشن در ساختگاه وجود دارند. در این مقاله، ضمن بررسى ویژگى هاى زمین شناسى مهندسى نیز بررسى شده است. در این رابطه، ضمن (SPT) ساختگاه، پتانسیل روانگرایى پى آبرفتى، بر پایه نتایج حاصل از آزمایش نفوذ استاندارد همچنین از آنها در ارزیابى پتانسیل (CN) و(Ks) ،(MSF) ، (rd) معرفى آخرین یافته ها و روابط موجود براى محاسبه ضرایب اصلاح روانگرایى پى آبرفتى ساختگاه نیز استفاده شده است. نتیجه بررسى ها نشان مى دهد که ضریب اطمینان پى آبرفتى ساختگاه سد گردیان در مقابل روانگرایى، در بیشتر نقاط بیشتر از یک بوده و با توجه به بافت ریز دانه مصالح که بیشتر ماسه اي است وقوع پدیده روانگرایی در هنگام زمین لرزه بسیار ایمن است.


کلیدواژگان:

ژئوتکنیک، پتانسیل روانگرایی، ضرایب اصلاح ،SPT ،سدگردیان

نویسندگان :

امین سلیمانی ، یعقوب نجاري

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوتکنیک , پتانسیل روانگرایی , ضرایب اصلاح , SPT , سدگردیان ,
:: بازدید از این مطلب : 654
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی خاك هاي مناطق شرقی دشت مشهد (مطالعه موردي، پروژه تصفیه خانه فاضلاب شماره 4( التیمور))

خلاصه
پروژه تصفیه خانه فاضلاب شماره 4 التیمور، یکی از طرحهاي عمرانی کشور است که به منظور تصفیه فاضلاب شهري مناطق شرقی شهر مشهد، در حال احداث است. به منظور ارزیابی مقدماتی از شرایط زیر سطحی و مخاطرات احتمالی محل اجراي فاز اول این پروژه، اقدام به حفر 9 گمانه اکتشافی گردید. بر مبناي نتایج حاصل از حفاري ها، مطالعات سطح الارضی و آزمایشات میدانی و آزمایشگاهی ، همچنین مطالعه تحقیقات مرتبط انجام گرفته در مناطق شرقی دشت مشهد، خصوصیات ژئوتکنیکی و زمین شناسی مهندسی محل ساختگاه این پروژه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر این امر است که رسوبات محل اجراي طرح، عمدتا ریز دانه با مقاومت برشی بالا می باشند. همچنین وجود خاك هاي گچی ، عبور گسل از نزدیکی ساختگاه و وجود لایه هاي خاك با پتانسیل تورم متوسط ، از مخاطرات طبیعی هستند که باید در طراحی سازه به آنها توجه نمود.


کلمات کلیدي:

تصفیه خانه فاضلاب، دشت مشهد، ژئوتکنیک، زمین شناسی مهندسی، سازه

نویسندگان :

سعید محمدي ، غلامرضا لشکري پور ، روح الله محمد ولی سامانی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تصفیه خانه فاضلاب , دشت مشهد , ژئوتکنیک , زمین شناسی مهندسی , سازه ,
:: بازدید از این مطلب : 431
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 5 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از تکنیکهای دور سنجی در استخراج شکستگی ها در مقیاس ناحیه ایی بمنظور تعیین مناطق مناسب جهت حفر تونل

 

استفاده از تکنیکهای دور سنجی در استخراج شکستگی ها در مقیاس ناحیه ایی بمنظور تعیین مناطق مناسب جهت حفر تونل

 

کلمات کلیدی:

دور سنجی ، ژئوتکنیک ، شکستگی ، گسل ، سیستم اطلاعات جغرافیایی

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دور سنجی , ژئوتکنیک , شکستگی , گسل , سیستم اطلاعات جغرافیایی ,
:: بازدید از این مطلب : 725
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی کارایی تزریق سیمان در بهسازی ساختگاه سد دربند-بجنورد

تزريق يا گروتينگ نام روشي است كه سعي در بهبود رفتار مقاومتي خاک و سنگ دارد بطوريکه توسط آن ماده تزريق به خلل و فرج و درز و شکاف تشکيلات خاكي و سنگي تزريق شده و در اثر آن نفوذپذيری لايه ها كم، مقاومت آنها افزايش و تغييرشکل پذيری توده سنگ كاهش مي يابد. در اين مقاله ويژگيهای هيدروليکي تشکيلات زمين شناسي تکيه گاه چپ سد خاكي دربند قبل و بعد از اجرای تزريق آزمايشي در سه حلقه گمانه حفاری شده بطول كلي 270 متر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج آزمايشات نفوذپذيری نشان مي دهد كه متوسط عدد لوژن كه قبل از عمليات تزريق در حدود 23 بوده، بعد از تزريق به كمتر از 2 لوژن كاهش يافته است. همچنين بررسيها نشانگر افزايش شاخص كيفي توده سنگي در محل ساختگاه سد، بعد از اجرای عمليات تزريق مي باشد.


کلمات کلیدی:

تزريق، ژئوتکنیک، سد، لوژن

نویسندگان :

طاهرباهر طالاری (عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه محقق اردبیلی)

حسین ترشیزی (کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی سازمان آب منطقه ای خراسان شمالی)

حسن محمدی گلستان (دانشجوی دکترای زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تزريق , ژئوتکنیک , سد , لوژن ,
:: بازدید از این مطلب : 750
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 12 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانورس مونت موریلونیت بر مقاومت برشی ماسه رس دار

اصلاح رفتار خاکهای مختلف جهت بهبود خواص مهندسي یکي از مسائل مهم مهندسي ژئوتکنيک ميباشد. با وجود آنكه مطالعات گستردهای روی افزودنيهای متداول همچون سيمان، آهک و ... انجام شده است، نانومواد حائز ویژگيهای منحصر به فردی هستند كه ميتوانند جهت اصلاح رفتار خاکها مورد استفاده واقع شوند. هدف كلي از بررسي مواد در مقياس نانو، شکلدهي تركيبات جدید با ایجاد تغييراتي در مواد موجود و یافتن طبقه جدیدی از مصالح با عملکردهای نوین است. انجام چنين مطالعاتي، راه را برای استفادۀ كاربردی وسيعتر از این فناوری در زمينه ژئوتکنيک هموار ميسازد . در این راستا و به منظور بررسي ميزان تغييرات به وجود آمده در تنش برشي خاک، آزمایش برش مستقيم در دو حالت با و بدون نانورس بر روی خاک مورد نظرانجام شد. مقایسه نتایج آزمایشات انجام شده در این پژوهش نشان دهنده افزایش پارامترهای مقاومت برشي خاک در اثر به كارگيری نانورسها بوده است .


کلمات کلیدی:

اصلاح خاک، نانومواد، مقاومت برشی، برش مستقیم، ژئوتکنیک

نویسندگان :

میر عباد حسینی(دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک وپی، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران)

محمد علیایی (استادیار دانشکده عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اصلاح خاک , نانومواد , مقاومت برشی , برش مستقیم , ژئوتکنیک ,
:: بازدید از این مطلب : 755
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 11 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

طراحی مدل مفهومی نقش مهندسی ژئوتکنیک در توسعه پایدار با استفاده از گراندد تئوری

هدف پژوهش ارائه مدل مفهوم ی برای تعيين و شناخت اهميت و كاركردهای موثر مهندسی ژئوتکنیک درتوسعه پا د یار با نظر ه ی داده بنيادم با یشد. برای دس ا تیبی به هدف، این پرسش طرح شدكه: كدامیک از كاركردهای موثر مهندسی ژئو تکنیک م ت یواند توسعه پا د یار را تقویت و پا ا ی سازد؟ همانند تمامی تحقیا قتي كه بر پا ه ی تئوری گراندد انجام می شوند، تحقیق با یک تئوری و سپس اثبات آن آغاز نشد بلکه روند تحقیق با حوزه مطالعاتی مربوطه شروع و بتدریج موارد مرتبط پد د یار گرد د ی. نمونه برداری تئوریک، نظری و جهت دار بوده و ابزار جمع آوری داده ها در ا ین پژوهش بین رشته ای عبارت است از مجموعه ا ی از مطالعات كتابخانه ای و فیش برداری، آزمایشات، مشاهدات، مصاحبه با خبرگان دو حوزه و مورد آنالز یو تحلیل قرار گر فته اند. تحقیق حاضر EViews ،SPSS ،MATLAB پرسشنامه كه به ا یری برخی نرم افزارها از جمله نرم افزارها ی ازانواع تحقق یات کیفی بوده و از نظر ماهیت و روش كاربردی-توسعه ای است. پس از تب ی بين موضوع جمع آوری داده انجام و پس از نقطه اشباع ، بعد از غور در موضوع و اف یتن پو یندها، انجام و مولفه ها » كدگذاری محوری « صورت گرفت، در مرحله بعدی، مفاه م ی؛ استخراج و » كدگذاری باز « ارائه شد.


کلمات کلیدی:

مدل مفهومی، گراندد تئوری، توسعه پایدار، ژئوتکنیک، نظریه داده بنیاد

نویسندگان :

اکبر نصراللهی (دکترای مد ر ییت، عضو ه ا یت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز)

تورج مهدی زاده(دانشجوی دکترای تخصصی، دانشگاه امام رضا ع مشهد مقدس)

حسن کروبیان (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل مفهومی , گراندد تئوری , توسعه پایدار , ژئوتکنیک , نظریه داده بنیاد ,
:: بازدید از این مطلب : 821
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی مسائل ژئوتکنیکی و ابنیه فنی در زلزله 21 مرداد 1391 آذربایجان شرقی

تحقيق حاضر بر مبنای بازدیدهای انجام شده از منطقه ی زلزله زده استان آذربایجان شرقي كه تحت دو زلزله با 6ریشتر در 30 كيلومتری اهر و در حدود 50 / 6ریشتر در 23 كيلومتری غرب اهر و دیگری با بزرگای 3 / بزرگای 4 كيلومتری شمال شرق تبریز باعث لرزش مناطقي در استان آذربایجان شرقي و استان های همجوار گردید، تهيه شده، كه در آن به بررسي و مطالعه ی خرابي های ژئوتکنيکي صورت گرفته پرداخته شده است كه این مشاهدات شامل لغزش های خاک های سطحي، ریزش های سنگي در دامنه های خاكي و ترک و نشست های راه های مواصلاتي و همچنين خسارت های وارده بر پل ها مي باشد.


واژه های کلیدی :

زلزله آذربایجان شرقی, ژئوتکنیک, ابنیه فنی

نویسندگان :

مسعود عامل سخی (استاد ا یر گروه مهندسی عمران، دانشکده ی فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه، ایران)

علی میار چمندیان (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقق یات آذربایجان غربی، ایران)

امید کاوه آهنگری (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقق یات آذربایجان غربی، ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زلزله آذربایجان شرقی , ژئوتکنیک , ابنیه فنی ,
:: بازدید از این مطلب : 761
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 11 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی عملکرد ابزار دقیق در تونلها و متروها

ابزار دقيق در تونلها و متروها از اهميت بسيار زیادی برخوردار مي باشد. به واسطه اینکه كار در اعماق زمين به مراتب مشکلتر از كار روی زمين و بالای زمين مي باشد لذا ضرورت استفاده از ابزار دقيق در احداث یک تونل مستحکم و ایمن بسيار مهم مي باشد. استفاده از ابزار دقيق در احداث تونلها و متروها را مي توان در سه مرحله قبل از اجرا ،در طول اجرا و در حين بهره برداری مورد بررسي قرار مي گيرد .مهمترین كاركرد ابزار دقيق در تونلها رفتار نگری زميني مي باشد كه تونل در آن احداث مي شود.ابزار دقيق در تونلها و اطراف آنها ضمن بالا بردن دقت در شناخت لایه های مختلف زمين و همچنين اثرات حفاری بر سازه های اطراف ،ایمني و دقت بيشتر را باعث مي شود.با تعيين پارامترهای ژئوتکنيکي نوع ابزار دقيق تعيين مي شود.مشخصات فني و درجه دقت ابزار دقيق در احداث درست تونلها و متروها كمک مي كند،و مي تواند در احداث درست تونل ها و  متروها مفيد فایده باشد.


كلمات كلیدی:

ابزار دقیق،تونل،مترو،ژئوتکنیک،حفاری

نویسندگان :

علیرضا مقصودی (دانشجوی دكتری عمران گرایش ژئوتکنیک دانشگاه هرمزگان)

بهزاد كلانتری (استادیار گروه عمران دانشگاه هرمزگان)

محسن خاني زاده بهابادی (دانشجوی كارشناسي ارشد معدن دانشگاه یزد)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ابزار دقیق , تونل , مترو , ژئوتکنیک , حفاری ,
:: بازدید از این مطلب : 988
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی پایگاه دادههاي مهندسی ارزش پروژههاي ژئوتکنیکی ایران

امروزه مهندسی ارزش به عنوان یکی از کارآمدترین روشهاي اقتصادي در عرصۀ فعالیتهاي مهندسی، شناخته شده است. مهندسی ارزش باعث صرفهجویی هاي فراوان در هزینه و زمان اجراي پروژه ها و افزایش کارایی آنها شده است. در ایران هم در چندین سال گذشته، از این روش در اجراي طرحهاي بزرگ، خصوصاً در طرحهاي عمرانی و ژئوتکنیکی، استفاده شده است. بررسی ها نشان می دهد که بازدهی مطالعات مهندسی ارزش را میتوان با استفاده از تجربیات مشابه قبلی، بهبود بخشید. در این راستا دستیابی بهدادههاي کارگاههاي مهندسی ارزش انجام شده، علاوه بر بهبود کیفیت مطالعات مهندسی ارزش، باعث صرفهجویی در زمان این مطالعات نیز خواهد شد. متأسفانه در ایران استانداردي براي
مدیریت و مستندسازي دادههاي کارگاههاي مهندسی ارزش در بخش ژئوتکنیک وجود ندارد. در این مقاله فرایند طراحی پایگاه دادههاي مهندسی ارزش، براي مستندسازي و مدیریت دادههاي کارگاههاي مهندسی ارزش در بخش ژئوتکنیک، ارائه شده است.


کلمات کلیدي:

مهندسی ارزش، ژئوتکنیک، پایگاه داده، ایران.

نویسندگان :

شقایق السادات یوسفی خوانساري (دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه تهران)

حسین معماریان (استاد مهندسی زمین، دانشکده فنی دانشگاه تهران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهندسی ارزش , ژئوتکنیک , پایگاه داده , ایران ,
:: بازدید از این مطلب : 759
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 10 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 5183 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 5183 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه ENEMAD